Nabídka kurzů

Kurzy pro děti

Maxík

stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky (program akreditovaný MŠMT)

Autorkami programu jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PeaDr. Zdeňka Janhubová. Akreditace programu č.j.:MSMT-798/2017-1-161. Cílem těchto stimulačních cvičení je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče nebo učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb. Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým - rodičem-trenérem, zpětná vazba - jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů. Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého. Uplatňuje se laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Během 15 lekcí se věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové a prostorové orientace, intermodality, seriality, dále grafomotorické dovednosti, koncentrace pozornosti.

Jak to prakticky probíhá v programu Maxík?

Na první lekci se lektor programu seznámí s dítětem a zpracuje s ním orientační test školní zralosti, test na zjištění zralosti jednotlivých oblastí - otestuje zrakové, sluchové a případně hmatové vnímání dítěte a rovněž test laterality (zda je dítě pravák nebo levák). Poté, co je zjištěný stav probrán s rodičem, dostane dítě první Maxíkovu lekci. Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které dítě plní doma s rodičem optimálně každý den po dobu týdne až měsíce (podle zdatnosti dítěte).

  • První úkol je pohybový, procvičovaný cvik vychází z kineziologie a podporuje u dítěte spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry, upravuje správné držení těla a učí správnému dýchání.
  • Po tomto úvodním cviku je na řadě grafomotorické cvičení, při kterém se nacvičuje vždy jeden grafomotorický prvek, dbá se na správné držení tužky i sezení dítěte a vlastní nácvik je vždy spojen s říkankou, která pohyb rytmicky doprovází.
  • Třetí úkol je vždy zaměřen na určitou percepční oblast - tj. procvičuje se zrakové nebo sluchové vnímání, zraková nebo sluchová paměť, oblast intermodality a seriality a další.

Každý úkol v každé lekci má několik stupňů obtížnosti, takže dítě dělá sice stále stejnou lekci, ale její náročnost postupně stoupá. Například u grafomotorických cvičení dítě nejdříve dělá pohyb v rytmu říkanky, poté dělá stanovený pohyb po jednotlivých slovech procvičované říkanky a nakonec po jednotlivých slabikách, rovněž u percepčních cvičení stoupá jejich náročnost (např. se přidává více obrázků). Tím, že se procvičuje po celou dobu trvání jedné lekce (tj. 1 - 4 týdny) stále stejná oblast, dochází v mozku dítěte ke správnému upevňování a rozvoji dané oblasti. Takováto činnost u dítěte maximálně podpoří vývoj všech pro školu a pro život potřebných oblastí.

Lekce s lektorkou probíhá obvykle 1x za 2 týdny, trvá 45 až 60 minut. Hodina je s účastí rodiče, který bude doma s dítětem cvičení provádět. Doma cvičení trvá 10 až 20 minut, a je optimálně prováděné každý den.

Dítě pracuje v programu se speciální fixou, která zajistí také správný tlak na papír a díky svému tvaru podporuje u dítěte správný úchop.

Každé dítě dostane pracovní listy a Maxíkův deníček, do kterého rodiče zaznamenávají, jak se jim daří plnit jednotlivé úkoly, nebo tam mohou dítěti dávat motivační obrázky či razítka.Grafomotorika

program určený pro starší předškoláky

Program je rozčleněn do 15 kapitol a obsahuje aktivity určené pro rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí. Představuje systém průpravných cviků, které rozvíjejí a zpřesňují jemnou pohybovou koordinaci ruky a posilují jemné svalstvo prstů. Je sestaven, aby respektoval posloupnost jednotlivých grafických prvků tak, jak je dítě dokáže v jednotlivých vývojových stádiích zvládnout. Postupně je přidáváno na obtížnosti grafických prvků. Pohyby jsou vedeny od velkých pohybů k malým.

Každá lekce obsahuje úvodní motivaci v podobě básničky, která je spojená s pohybem, procvičení rukou, prstů a jemné motoriky. Procvičovány jsou obě ruce. Následuje uvolňovací cvičení, tzv. "jednotažkyˮ, jejichž smyslem a cílem je plynulý, nepřerušovaný pohyb, který také slouží k aktivnímu uvolnění a připravení ruky na další grafickou činnost. Vždy je postupováno od jednoduchého ke složitějšímu. Posledním cvičením je samotný pracovní list, který obsahuje konkrétní osvojovaný grafický prvek. Děti si procvičí a zautomatizují správnou polohu při psaní a úchop psacích potřeb.

Každá lekce trvá 45 minut.Matematika hrou

program určený pro starší předškoláky

Děti formou her a nejrůznějších aktivit rozvíjejí logické a předmatematické dovednosti, zpočátku je to matematika "bez čísel", v průběhu kurzu, nebo podle vyspělosti dětí, dojde i na čísla a počty. Množství nabízených aktivit je velmi pestré, některé aktivity vycházejí z Hejného matematiky (rozvoj rytmu, plošné skládání, dělená krabice, logické řady, hráškové stavby, krychlové stavby, třídění, geodeska, stanovování počtu, srovnávání, počty prvků a číselné řady, hry s kostkou, sčítací trojúhelníky, sousedi, krokovací pásky, obrazce z geometrických tvarů, dřívka, skládání a stříhání papíru, bludiště, sudoku, pracovní listy, sluchové hry a další).

Děti získávají bohatší početní představy a zkušenosti s počtem, číslem, hledají různá řešení, experimentují, diskutují, získávají vstřícný postoj k poznávání. Není kladen důraz na výkon, ale dětem je umožněno zakusit pocit úspěchu a radosti z objevování. Děti nememorují řady čísel, ale zkušenosti s představami o počtu rozvíjejí prostřednictvím smyslů (zraku, sluchu, hmatu či pohybu). Rozvíjejí univerzální schopnosti a dovednosti pro život, jako třídit a hodnotit informace, argumentovat, formulovat myšlenky a kriticky je posuzovat a ověřovat, spolupracovat ve skupině.

Každá lekce trvá 50 minut.Malá věda

program určený pro děti od čtyř let 

Kurz Malá věda zavádí prvky experimentování do předškolní výchovy s cílem probudit v dětech pozitivní vztah k učebnímu procesu a aktivnímu pozorování. Obecně polytechnická výchova a konkrétně zařazování experimentů a dalších obdobných činností dětem názorně ilustruje a popisuje přírodní procesy a zákonitosti. Aktivity jsou přizpůsobené věku a chápání dětí předškolního věku, v dětech zůstává pocit, že učení a vědy není třeba se obávat, naopak, že je to vlastně docela zábavná záležitost.

Jednotlivé lekce se dotýkají různých oblastí vědy a techniky, činnosti jsou pestré a praktické, děti nejsou pouze pozorovateli, ale samy aktivně pracují. Příklady aktivit: chromatografický rozklad barev na savém papíře, vývoj plynu (a množení bakterií) při kvasném procesu, mísitelnost kapalin, chování předmětů v kapalinách, práce s odměrnými válci a nálevkami, čištění vody filtrací přes papírový filtr a přes jednoduchou čističku vyrobenou z PET lahve a vhodné náplně, výroba recyklovaného papíru a výrobků z něj, magnetismus, výroba srážkoměru, papírový had - pohyb díky teplému vzduchu, "létací" hračky z papíru a nafukovacího balónku, pokus s hmyzem - preference podmínek (vlhkost, světlo), stabilita a nosnost mostů z papíru, a další.

Každá lekce trvá 50 minut