Nabídka seminářů 

Vzdělávání dospělých v rámci DVPP

semináře jsou určeny pro pedagogy mateřských škol a přípravných tříd, asistenty pedagoga, vedoucí školních družin a klubů, ředitele MŠ, studenty pedagogických škol 


Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole (matematická pregramotnost)

Malá věda - pokusy a objevy (polytechnická výchova v MŠ)


semináře probíhající pod garancí  Vzdělávacího institutu Středočeského kraje - VISK

rozsah 8 hodin, je možné ho hradit ze Šablon

termíny seminářů v Aktualitách   (https://www.vzdelavaciseminare.cz/aktuality/)  a informace o náplni seminářů na webových stránkách VISKu  (https://visk.cz/seminare/typy/2-vzdelavani-pedagogu)


Malá věda - objevy a pokusy - náplň semináře

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy zaměřený na experimentování, pokusy a další pracovně technické činnosti v podmínkách mateřských škol, školních družin a klubů. Seminář nabízí aktivity, které podporují aktivní pozorování, činnost a vyvozování vlastních závěrů s cílem probudit v dětech pozitivní vztah k bádání a experimentování.

Nabízené aktivity se dotýkají různých oblastí vědy a techniky, činnosti jsou pestré a praktické, zvolené tak, aby děti nebyly pouze pozorovateli, ale samy mohly aktivně pracovat. Důležitým tématem je také návaznost a posloupnost jednotlivých aktivit a práce s pracovními návody v podobě jednoduchých nákresů a piktogramů. Cílem vzdělávacího programu je obohatit učitelský zásobník aktivit z oblasti vědy a bádání, s využitím běžně dostupných prostředků a materiálů.

Obsah - témata:
- význam pozorování, bádání a experimentování pro všestranný rozvoj dítěte, zásady přiměřenosti, postupnosti a bezpečnosti

- skládání a chromatografický rozklad barev
- vývoj plynu při kvasném procesu
- mísitelnost kapalin, chování předmětů v kapalinách
- chemické pokusy z domácích surovin, čištění vody filtrací přes různé druhy filtrů
- výroba recyklovaného papíru a výrobků z něj
- magnetismus, výroba srážkoměru, létací hračky z papíru
- statická i "opravdová" elektřina
- výživa rostlin (poznávání kapilárních sil), podmínky klíčení rostlin
- pohyb živočichů, preference podmínek - pokus s hmyzem
- stabilita a nosnost mostů z papíru
- brailovo písmo, zkameněliny, těžiště a další

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, vychovatelé ŠD a ŠK, pedagogové volného času


Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole - náplň semináře

Praktický seminář na podporu rozvoje matematické pregramotnosti, logiky a předmatematických dovedností u předškolních dětí. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s aktivitami, které rozvíjejí předmatematické dovednosti dětí v mateřské škole, pochopení způsobu, jak zajistit individuální pokrok dítěte v těchto dovednostech díky možnosti stupňování náročnosti nabízených aktivit. Účastníci budou aktivně zapojeni do diskuze v průběhu semináře a nabízené aktivity, činnosti a hry si vyzkouší.

Obsah - témata:

I. Úvod do problematiky
- předmatematické představy (PP) v prostředí mateřské školy, provázanost rozvoje PP a probíraných témat
- plánování, organizace a formy výuky PP
- inspirace systémem práce programu Začít spolu, pedagogikou Montessori, prvky Hejného matematiky
- individuální a skupinová práce

II. Praktická část
- matematické a logické aktivity: společné, skupinové, individuální (diagnostický přínos), přechodové činnosti
- sledování individuálních potřeb dítěte, stupňování náročnosti nabízených aktivit
- hry a aktivity nabízené během dopoledních činností: např. stanovování počtu, pojmy označující množství, srovnávání, orientace v čase, orientace ve sdělení, rozvoj rytmu, plošné skládání, dělená krabice, logické řady, navlékání, třídění, geodeska a korková deska, počty prvků a číselné řady, hry s kostkou, sčítací trojúhelníky, sousedi, krokovací pásky, obrazce z geometrických tvarů, dřívka, skládání a stříhání papíru, hráškové stavby, krychlové stavby, bludiště, sudoku, pracovní listy
- představení her a činností tzv. pro jednoho
- hry a aktivity vhodné pro práci s menší skupinou: rytmizace, hry na orientaci, pohybové "matematické" hry, hry na sluchové rozlišování

III. Návrhy aktivit pro konkrétní témata, závěrečná diskuze a evaluace
- provázanost předmatematických představ a probíraných témat
- hledání konkrétních témat a jejich cílené plánování (včetně her a aktivit) a využití ve výuce
- závěrečná diskuze a vyhodnocení přínosu semináře pro pedagogickou praxi účastníků 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ 


Semináře akreditované MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT - 7162/2018-1-263, rozsah 5 hodin - nelze hradit ze Šablon

Individualizace ve vzdělávání v běžné praxi mateřské školy

náplň semináře

teoretická část: co znamená "individualizace" v prostředí mateřské školy (individuální rozvoj, východisko v některých alternativních školách, Gardnerova teorie inteligence, diagnostika a pokrok dítěte), organizace činností (formy práce), jak na individualizaci v běžné třídě mateřské školy (využití prvků činnostního učení, badatelského zkoumání, montessori pedagogiky, Hejného matematiky, činnosti polytechnické výchovy, systém Začít spolu), plánování práce (různé způsoby tvorby týdenních (třídních) vzdělávacích plánů - programů), popis konkrétního TVP, jak zařídit, aby práce v centrech "fungovala"

praktická část: tvorba plánů (dle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence, sestavování konkrétních TVP, plánování činností na různá témata probíraná v mateřské škole), diskuze

Rozvoj logiky a předmatematických dovedností u předškolních dětí  

náplň semináře

"matematika" v prostředí mateřské školy, praktický seminář zaměřený na představení a vyzkoušení konkrétních aktivit, činností, her, které je možné realizovat v běžné mateřské škole (stanovování počtu, srovnávání, rozvoj rytmu, plošné skládání, dělená krabice, logické řady, navlékání, hráškové stavby, krychlové stavby, třídění, geodeska a korková deska, počty prvků a číselné řady, hry s kostkou, sčítací trojúhelníky, sousedi, krokovací pásky, obrazce z geometrických tvarů, dřívka, skládání a stříhání papíru, bludiště, sudoku, pracovní listy a další), a dále návrhy aktivit pro konkrétní témata